Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Płatnośći mobilne obsługuje

przelewy24_logo_png.png

Produkt tygodnia

Freshtek One Shot

WIOSENNE PROMOCJE

Sprawdź wiosenne promocje

Lubimy ciastka

Sklep internetowy hurtowniaczystosci.pl prowadzony przez Firmę Handlowo-Usługową "Clean Service" Tomasz Banasik z siedzibą w Gdańsku 80-175 przy ul. Orzechowej 11 wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług.

Informacje odczytane za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania witryny sklepu internetowego do Państwa indywidualnych oczekiwań poprzez wyświetlanie produktów, które odwiedzili Państwo wcześniej na naszej stronie.

Korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies oraz podobnych technologii w celach opisanych powyżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne. Więcej informacji dotyczących Polityki prywatności znajdą Państwo w Regulaminie sklepu.

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU HURTOWNIACZYSTOSCI.PL


Strony transakcji

1. Nabywcą (zwanym również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym hurtowniaczystosci.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna albo przedsiębiorca.

2. Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego hurtowniaczystosci.pl jest F.H.U. ”Clean Service” Tomasz Banasik ul. Orzechowa 11 80-175 Gdańsk.

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym Hurtownia Czystości są towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego hurtowniaczystosci.pl w chwili składania zamówienia,
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

2. Zawartość strony internetowej www.hurtowniaczystosci.pl nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

3. Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Producenta.

5. Oferowane towary pochodzą od renomowanych Producentów oraz są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.

Zamówienia:

1. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia oraz pocztą e-mail.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.

4. W razie wątpliwości przesłane do nas zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub e-mail’em przez naszego Handlowca.

5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

6. Wysyłka towaru w ciągu 2 dni roboczych.

7. F.H.U. ”Clean Service” Tomasz Banasik zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Dostawa towaru

1. Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient. Cena przesyłki towaru jest zróżnicowana oraz jest uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. Szczegółowych informacji na temat konkretnej ceny przesyłki towaru udziela Sprzedawca
na pytanie Klienta.

2. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.

3. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem zapłaty ceny w pełnej wysokości przez Klienta.

4. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5. Odbierając towar Klient ma prawo ustalić, czy przesyłka nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Warunkiem możliwości zapoznania się z towarem jest uprzednie uiszczenie umówionej należności do rąk Przewoźnika lub uprawnionego pracownika Sprzedawcy dostarczającego towar, chyba że zapłata tych należności nastąpiła wcześniej.

6. Nieodebranie lub nieuzasadniona odmowa odbioru towaru zakupionego w sklepie internetowym HurtowniaCzystosci.pl, wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika, następnie odesłanego Sprzedawcy, wywołuje po stronie Klienta obowiązek zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty pieniężnej odpowiadającej trzykrotnej równowartości kosztów przewozu za dany towar, podanych przy składaniu zamówienia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy Kurierskiej, w szczególności Klient powinien w obecności pracownika firmy Kurierskiej zażądać spisania „Protokołu Uszkodzenia Przesyłki" oraz złożyć wobec Przewoźnika reklamację w sposób obowiązujący u Przewoźnika (Kuriera).

Reklamacje

1. W razie ujawnienia się wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne na warunkach gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski.

2. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji nabytego towaru.

4. Klient może również złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową na dany produkt. Zalecane jest, aby reklamacje składać przez stronę www.HurtowniaCzystosci pl, przy użyciu formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie. Powyższe nie wyklucza jednak składania reklamacji w innej formie, w szczególności w drodze pisemnej.

5. W myśl zasady wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą - z tytułu rękojmi za wady - ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru.
W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017, poz. 683 z późń. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej ze Sprzedawcą (sklep HurtowniaCzystosci.pl), bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Termin dla odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy wynosi 14 dni i liczy się od momentu wydania towaru lub dostarczenia towaru, w przypadku zaś świadczenia usług, od dnia zawarcia umowy.

3. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy albo gdy umowa dotyczy świadczenia usług, od dnia zawarcia umowy,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu,
w szczególności w przypadkach zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Klienta,
lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,

d) dostarczania prasy,

e) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

f) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) gdy umowa sprzedaży zawarta została w drodze aukcji publicznej,

h) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności
za które Klient ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać się od Klienta stosownego odszkodowania w tym zakresie.

5. Klient korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien dostarczyć Sprzedawcy towar, jednocześnie zwracając dowód zakupu, kartę gwarancyjna oraz inne przedmioty, które otrzymał od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.

6. Sprzedawca dokonuje na rzecz Klienta zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

7. Poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, w wyniku odstąpienia
od umowy nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta.

8. Produkt powinien zostać odesłany na adres F.H.U. ”Clean Service” Tomasz Banasik
ul. Orzechowa11 80-175 Gdańsk.

Dokument sprzedaży

1. W celu otrzymania przez Klienta faktury VAT, w momencie składania zamówienia należy poinformować o tym Sprzedawcę oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

W przeciwnym przypadku zostanie automatycznie wystawiony paragon.

2. Po wystawieniu paragonu fiskalnego nie jest możliwa zmiana dokumentu sprzedaży na fakturę VAT.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu realizacji umowy sprzedaży jest Sprzedawca F.H.U. "Clean Service" Tomasz Banasik z siedzibą w Gdańsku przy ul. Orzechowej 11, NIP: 583-220-44-25).

2. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub/i zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każda osoba, która przekaże swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

6. Sprzedawca chroni uzyskane dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zakupionych przedmiotów.

8. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  • realizacji marketingu bezpośredniego,
  • wsparcia obsługi,
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na wewnętrzne potrzeby administratora),
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Sprzedawcy.

10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

11. Klient posiada prawo do: żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

12. W przypadkach, w których Klient nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez FHU „Clean Service” Tomasz Banasik lub podjętymi działaniami, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO). Jednakże niepodanie danych przez Klienta w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę może skutkować niemożliwością wykonania umowy, złożenia zamówienia, złożenia zapytania lub przekazania informacji marketingowych (w przypadku wysyłki newslettera).

14. Dane Klienta nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

15. Sprzedawca nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

16. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem osobowych danych Klienta przez F.H.U. "Clean Service" Tomasz Banasik prosimy kierować listownie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@hurtowniaczystosci.pl

17. Sklep internetowy hurtowniaczystosci.pl prowadzony przez Firmę Handlowo-Usługową "Clean Service" z siedzibą w Gdańsku 80-175 przy ul. Orzechowej 11 wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług.

18. Informacje odczytane za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii wykorzystywane są w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania witryny sklepu internetowego do Państwa indywidualnych oczekiwań poprzez wyświetlanie produktów, które odwiedzili Państwo wcześniej na naszej stronie.

19. Korzystając z naszego sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies oraz podobnych technologii w celach opisanych powyżej.

 

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie
w celach identyfikacyjnych
i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

3. Sprzedawca bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść strony sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych),
z przyczyn

za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie www zostają korygowane
w trakcie potwierdzania zamówienia. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zawartością strony internetowej w chwili składania zamówienia oraz treścią potwierdzenia zamówienia.

4. Błędy w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sprzedawcy, jeżeli działanie to jest spowodowane okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie
i przetwarzanie przez F.H.U. ”Clean Service” Tomasz Banasik z siedzibą
w Gdańsku danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) oraz zgodnie
z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.


6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 459 z późń. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 683 z późń. zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.